Nota prawna

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony internetowej www.kupdlug.pl. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wszystkie poniższe warunki i zastrzeżenia.

Prawa autorskie i znaki towarowe

CRIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31–476 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185908, NIP: 5251556766, o kapitale zakładowym: 3.163.500,00 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej CRIF, posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do strony internetowej www.kupdlug.pl i materiałów w niej zawartych.

Nazwa firmy „CRIF”, znaki towarowe, znaki graficzne, w tym nazwa domeny „kupdlug.pl” są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi CRIF lub innych podmiotów, które przyznały CRIF prawo do wykorzystywania ich na tej stronie internetowej.

Żadna zawarta na stronie internetowej www.kupdlug.pl informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego umieszczonego na tej stronie bez pisemnej zgody CRIF lub innego podmiotu, który przyznał CRIF prawo do wykorzystywania tego znaku towarowego. Logo oraz nazwa CRIF są znakami towarowymi chronionymi prawem.

Ograniczenie odpowiedzialności

Treści zawarte na stronie www.kupdlug.pl mają charakter czysto informacyjny i nie są wiążące. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

CRIF nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony www.kupdlug.pl oraz za przerwy w jej dostępności.

CRIF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do strony internetowej www.kupdlug.pl oraz z korzystania z niej.

CRIF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń systemu teleinformatycznego użytkownika w związku z dostępem do www.kupdlug.pl, korzystaniem z tej strony lub pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. W szczególności CRIF jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za przypadki zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika oprogramowaniem typu malware, spyware, worm, cracking, phishing lub innym; jak również za przypadki otrzymywania niezamówionej informacji handlowej (spam) czy utraty danych.

CRIF nie ponosi odpowiedzialności za treść, polityki prywatności lub funkcjonowanie zewnętrznych stron, do których odesłania zamieszczone są na stronie internetowej www.kupdlug.pl lub które zawierają odesłania do tej strony.