Regulamin

Regulamin ogólnopolskiej internetowej giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin ogólnopolskiej internetowej giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez CRIF w ramach Serwisu;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem;
  b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 3. warunki korzystania z Serwisu;
 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 5. prawa i obowiązki Stron umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 6. prawa Dłużników Wierzytelności wystawionych w Serwisie ;
 7. tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin ogólnopolskiej internetowej giełdy wierzytelnościwww.kupdlug.pl.
 2. Serwis – serwis prowadzonej przez CRIF ogólnopolskiej internetowej giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl, w ramach której Partnerzy wystawiają Ogłoszenia dostępne dla nieograniczonego kręgu odbiorców.
 3. CRIF CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31–476 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908, NIP: 5251556766, o kapitale zakładowym: 3 163 500,00 zł, wpłaconym w całości.
 4. Partner – przedsiębiorca, który zawarł z CRIF Umowę.
 5. Wierzyciel – Partner lub podmiot w imieniu którego występuje Partner, któremu przysługuje Wierzytelność wobec Dłużnika.
 6. Wierzytelność – udokumentowana wiarygodnym środkiem dowodowym, w szczególności umową zawartą w formie pisemnej, elektronicznej albo dokumentowej, prawomocnym orzeczeniem sądu, fakturą lub wekslem, wymagalna należność pieniężna przysługująca Wierzycielowi.
 7. Ogłoszenie – wystawione w Serwisie ogłoszenie sprzedaży Wierzytelności.
 8. Dłużnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zobowiązana do spełnienia należności pieniężnej na rzecz Wierzyciela na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Umowa – Umowa o publikację ogłoszeń sprzedaży wierzytelności – kupdlug.pl zawarta przez CRIF z Partnerem, na podstawie której Partner powierza CRIF przetwarzanie danych, w tym danych osobowych zgromadzonych przez Partnera lub inny podmiot, w imieniu którego działa Partner, w celu wystawienia przez Partnera w Serwisie Ogłoszeń dotyczących Wierzytelności przysługujących Partnerowi lub podmiotom, w imieniu których występuje Partner.
 11. Użytkownik Partner a także osoba fizyczna, posiadająca konto systemowe do dostępu do Serwisu.
 12. Login – unikalny ciąg znaków przypisany Użytkownikowi przez CRIF, jednoznacznie go identyfikujący.
 13. Hasło – ciąg znaków służący do uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie podczas próby logowania.
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 15. U.ś.d.e. – ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3 Cel Ogłoszeń

 1. Serwis umożliwia:
  a) wystawianie Ogłoszeń przez Partnera;
  b) przeglądanie przez nieograniczony krąg odbiorców opublikowanych w Serwisie Ogłoszeń;
  c) uzyskanie informacji pozwalających potencjalnemu nabywcy Wierzytelności na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Partnerem.
 2. Serwis nie obejmuje funkcjonalności zawierania umów sprzedaży Wierzytelności pomiędzy Wierzycielami, a nabywcami Wierzytelności.

§ 4 Skutki wymiany informacji w ramach Serwisu

 1. Wystawienie Ogłoszenia przez Partnera nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. CRIF nie jest stroną umów sprzedaży Wierzytelności zawieranych pomiędzy Wierzycielami, a nabywcami Wierzytelności.
 3. CRIF nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, w szczególności za istnienie Wierzytelności oraz możliwość jej zaspokojenia.

§ 5 Serwis

 1. Właścicielem Serwisu jest CRIF.
 2. Nazwa Serwisu, sposób wyrażenia jego idei, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 3. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, a w szczególności niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym CRIF, są następujące:
  a) serwis internetowy Portal kupdlug oraz strona internetowa www.kupdlug.pl są obsługiwane przez popularne przeglądarki internetowe zaktualizowane do najnowszej wersji np. Chrome, Microsoft Edge, FireFox, Opera;
  b) wymiana plików jest możliwa poprzez wspierane protokoły transmisji:
   i) klient FTP – wspierane jedynie połączenia szyfrowane za pomocą protokołu TLS;
   ii) klient SFTP – od wersji 3;
  c) wszystkie pliki dostarczane przez Partnera powinny być skompresowane popularnym formatem .zip, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie powinien być większy od 1GB;
  d) wymiana plików powinna się odbywać przy użyciu bezpiecznych mechanizmów szyfrujących PGP.
 5. Rejestracja Partnera w Serwisie dokonywana jest przez CRIF po zawarciu Umowy.
 6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po aktywacji konta Użytkownika poprzez pierwsze zalogowanie do Serwisu przez Użytkownika, upoważnionego zgodnie z § 6.
 7. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§ 6 Zgłoszenie Użytkownika

 1. Partner przekazuje CRIF zgłoszenie osoby/osób fizycznych upoważnionych do korzystania z Serwisu drogą mailową na adres wskazany przez CRIF.
 2. Zgłoszenie każdej osoby fizycznej zawiera jej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy numer telefonu komórkowego oraz służbowy adres e-mail.
 3. CRIF przetwarza dane osobowe osoby fizycznej zamieszczone w jej zgłoszeniu w celu należytego wykonywania Umowy oraz prawidłowego korzystania z Serwisu.
 4. Partner jest zobowiązany przed przekazaniem CRIF danych osobowych osoby fizycznej uzyskać, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, zgodę tej osoby fizycznej na przekazanie jej danych CRIF w celu określonym w pkt 3 oraz, w każdym przypadku, spełnić wobec tej osoby obowiązek informacyjny wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poinformować tę osobę, że administratorem jej danych osobowych jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31–476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację tego obowiązku.
 5. CRIF przydziela każdej osobie, której dane zawarte są w zgłoszeniu, konto systemowe Użytkownika, z którym związane są Login oraz tymczasowe Hasło.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia CRIF przesyła Użytkownikowi Login pocztą elektroniczną na adres email wskazany w zgłoszeniu.
 7. CRIF przesyła Użytkownikowi Hasło tymczasowe poprzez krótką wiadomość tekstową (sms) na numer telefonu wskazany w zgłoszeniu.
 8. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik dokonuje zmiany Hasła tymczasowego na nowe Hasło znane tylko jemu.
 9. CRIF, na pisemne żądanie Partnera, blokuje niezwłocznie dostęp Użytkownika do Serwisu, uniemożliwiając tym samym logowanie i dalsze korzystanie z Serwisu.
 10. CRIF może zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu w przypadku naruszania przez niego postanowień Regulaminu.
 11. CRIF może zablokować dostęp wszystkich Użytkowników Partnera do Serwisu w przypadku naruszenia przez Partnera Umowy lub Regulaminu, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatnościach należnych CRIF.

§ 7 Wystawianie Ogłoszeń

 1. Po aktywacji konta Użytkownika, o którym mowa w § 5 pkt 6, Partner jest uprawniony do zlecania CRIF wystawiania Ogłoszeń oraz modyfikowania wystawionych Ogłoszeń. Z zastrzeżeniem ust. 7, szczegółowe dane, jakie mogą być zawarte w zleceniu ogłoszenia sprzedaży Wierzytelności określa Umowa.
 2. Niezwłocznie po wystawieniu Ogłoszenia, Partner zobowiązany jest poinformować Dłużnika o tym fakcie w sposób przez siebie wybrany.
 3. Wystawienie Ogłoszenia lub zmodyfikowanie wystawionego Ogłoszenia następuje w ciągu siedmiu dni roboczych liczonych od dnia złożenia zlecenia, o którym mowa w pkt 1.
 4. Na zasadach określonych w Umowie Partner zlecając CRIF wystawienie lub zmodyfikowanie wystawionego Ogłoszenia zawierającego dane osobowe powierza CRIF przetwarzanie tych danych na podstawie art. 28 RODO.
 5. Partnerowi przysługuje wyłączne prawo: a) wystawiania, modyfikowania, ukrywania i usuwania Ogłoszeń; b) korzystania z dodatkowych możliwości zarządzania Ogłoszeniami w Serwisie.
 6. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za wystawienie, zmodyfikowanie, ukrycie lub usunięcie Ogłoszeń.
 7. Wystawione na zlecenie Partnera Ogłoszenie w swej treści zawiera następujące dane:
  a) kwotę wierzytelności (w szczególności kwotę należności głównej, kwotę należności ubocznych oraz kwoty ewentualnych kosztów sądowych lub egzekucyjnych);
  b) dane Dłużnika:
   i) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – nazwę, adres siedziby, numer NIP, a w przypadku braku numeru NIP: numer KRS lub numer REGON;
   ii) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – firmę wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem miejsca wykonywania działalności (w zakresie obejmującym ulicę, miejscowość i kod pocztowy), numer NIP;
   iii) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – imię, nazwisko, adres (w zakresie obejmującym ulicę, miejscowość i kod pocztowy);
  c) dane Partnera:
   i) nazwę;
   ii) numer NIP lub numer KRS lub numer REGON;
   iii) adres email lub numer telefonu.

§ 8 Usuwanie Ogłoszeń

 1. Partner zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia w przypadkach, gdy Wierzytelność nie istnieje lub wygasła, w szczególności w przypadku:
  a) wykonania zobowiązania, w tym dokonania zapłaty, w całości;
  b) oddalenia prawomocnym wyrokiem powództwa obejmującego całość zobowiązania;
  c) stwierdzenia prawomocnym wyrokiem, że zobowiązanie w całości nie istnieje lub wygasło;
  d) potrącenia ze zobowiązania wierzytelności wyższej niż objęta zobowiązaniem;
  e) zwolnienia Dłużnika z długu w całości.
 2. Partner zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia w przypadku, gdy opublikował Ogłoszenie dotyczące Wierzytelności przysługującej Wierzycielowi będącemu podmiotem trzecim w stosunku do CRIF i Wierzyciel cofnął Partnerowi umocowanie do zarządzania Ogłoszeniem w imieniu Wierzyciela lub zażądał usunięcia Ogłoszenia.

§ 9 Prawa Dłużników

 1. CRIF zapewnia Dłużnikowi możliwość kontaktu z CRIF listem poleconym na adres CRIF: ul. Lublańska 34, 31–476 Kraków lub drogą elektroniczną na adres bok@kupdlug.pl bez konieczności rejestracji w Serwisie.
 2. Dłużnikowi przysługuje prawo, w dowolnym momencie, do złożenia sprzeciwu, w formie pisemnej lub elektronicznej, bez ponoszenia kosztów na rzecz CRIF, w odniesieniu do dotyczącego Dłużnika Ogłoszenia. Złożenie sprzeciwu skutkuje niezwłocznym ukryciem Ogłoszenia.
 3. W sprzeciwie Dłużnik może żądać uaktualnienia lub usunięcia Ogłoszenia.
 4. Po otrzymaniu sprzeciwu Dłużnika CRIF powiadamia o tym Partnera, który wystawił Ogłoszenie, którego sprzeciw dotyczy, przekazując mu kopię sprzeciwu Dłużnika oraz wzywając go do ustosunkowania się do sprzeciwu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wezwania. CRIF nie ma prawa ani obowiązku powiadamiania o sprzeciwie Wierzyciela nie będącego stroną Umowy.
 5. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny Partner, stosownie do żądania Dłużnika, dokonuje uaktualnienia lub usunięcia Ogłoszenia. W przypadku uaktualnienia Ogłoszenia zostanie ono ponownie ujawnione w Serwisie.
 6. Ogłoszenie może zostać ponownie ujawnione także w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie Partner potwierdzi prawidłowość zamieszczonych w Ogłoszeniu informacji, informując CRIF o uznaniu sprzeciwu Dłużnika za niezasadny.
 7. Jeżeli Partner nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do wezwania, o którym mowa w pkt 4, Ogłoszenie pozostaje ukryte i może zostać usunięte przez CRIF.
 8. Niezależnie od postanowień pkt 2 – 7 Dłużnikowi przysługuje prawo skierowania sprzeciwu, o którym mowa w pkt 2 lub zapytania odnośnie dotyczącego go Ogłoszenia bezpośrednio do ujawnionego w treści Ogłoszenia Partnera. W tym celu Dłużnik może skorzystać z danych identyfikujących Partnera zawartych w treści Ogłoszenia.
 9. Niezależnie od postanowień pkt 2 – 7 Dłużnikowi przysługują, w odniesieniu do danych osobowych Dłużnika, wszelkie prawa osoby, których dane dotyczą, wynikające z RODO, w szczególności prawo dostępu do danych oraz prawo do sprostowania danych. CRIF pomaga Partnerowi lub innemu podmiotowi, w imieniu którego działa Partner, w miarę możliwości, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO.

§ 10 Szczególne zasady dotyczące Dłużników będących Konsumentami

 1. W przypadku wystawienia w Serwisie Ogłoszenia dotyczącego Wierzytelności przysługującej Wierzycielowi od Konsumenta, CRIF ujawnia adres Dłużnika tylko w zakresie miejscowości, kodu pocztowego i nazwy ulicy, bez podania numeru domu i mieszkania, chyba że organ uprawniony na podstawie przepisów prawa zobowiąże CRIF do ujawnienia pełnego adresu Dłużnika.
 2. Partner wystawiający Ogłoszenie dotyczące Dłużnika będącego Konsumentem przekazuje CRIF numer identyfikacyjny PESEL, który jednoznacznie identyfikuje Dłużnika. Numer PESEL nie podlega ujawnieniu w Serwisie.
 3. PESEL Konsumenta może zostać ujawniony wyłącznie potencjalnemu nabywcy Wierzytelności w drodze bezpośredniego kontaktu pomiędzy Wierzycielem lub Partnerem, który w imieniu Wierzyciela zarządza opublikowanym Ogłoszeniem i potencjalnym nabywcą Wierzytelności. Ujawnienie numeru PESEL Konsumenta na zasadach wskazanych w zdaniu pierwszym dokonywane jest na podstawie swobodnej decyzji Wierzyciela i na jego wyłączną odpowiedzialność.
 4. Zapoznanie się z informacją o Partnerze, który wystawił Ogłoszenie nie wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie. Wskazane w §7 ust. 7 lit. c) dane Partnera widoczne są w treści opublikowanego w Serwisie Ogłoszenia.

§ 11 Ochrona danych

 1. CRIF oświadcza, że:
  a) stosuje wysokie standardy zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną;
  b) dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych;
  c) jej system informatyczny umożliwia zorganizowanie automatycznego obiegu i wymiany informacji drogą elektroniczną;
  d) zobowiązuje się udostępniać Partnerowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiać Partnerowi lub audytorowi upoważnionemu przez Partnera przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich, z zastrzeżeniem, że w każdym roku obowiązywania Umowy może zostać przeprowadzony maksymalnie jeden audyt i o zamiarze jego przeprowadzenia Partner zobowiązany jest poinformować CRIF co najmniej 20 (słownie: dwadzieścia) dni przed planowaną datą audytu.
 2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych odpowiednio Partner lub podmiot w imieniu którego działa Partner zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłosić naruszenie właściwemu organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 3. CRIF, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 48 (czterdzieści osiem) godzin, zgłosić je Partnerowi oraz współpracować odpowiednio z Partnerem lub podmiotem w imieniu którego działa Partner, w celu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2.
 4. Niezależnie od postanowień pkt 1 – 3, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 u.ś.d.e., CRIF informuje, iż z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia wywołane w szczególności działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego poprzez oprogramowanie różnego typu – malware, spyware, worm, cracking, phishing i inne. By ograniczyć te ryzyka, Użytkownik powinien mieć na komputerze działający aktualny program antywirusowy oraz zachować ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników itp. oraz utrzymywać nadane mu loginy i hasła w ścisłej tajemnicy.

§ 12 Zasady odpowiedzialności CRIF

Niezależnie od postanowień Umowy dodatkowo:

 1. CRIF nie jest odpowiedzialna za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz za przerwy w świadczeniu usług.
 2. CRIF ma prawo do wyłączania Serwisu lub ograniczania jego dostępności w celu dokonania niezbędnych czynności konserwacyjnych.
 3. CRIF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą CRIF, w tym powstałe na skutek działania lub zaniechania Użytkownika lub podmiotu trzeciego.
 4. CRIF nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć każdą okoliczność, która jest niezależna od CRIF, nieprzewidywalna i w danych okolicznościach niemożliwa do uniknięcia, jak w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, inne kataklizmy o charakterze żywiołu, akty terrorystyczne, wojna lub działania wojenne, stan wojenny, zamieszki wewnętrzne.

§ 13 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane drogą pisemną listem poleconym na adres CRIF: ul. Lublańska 34, 31–476 Kraków lub drogą elektroniczną na adres bok@kupdlug.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane identyfikacyjne Partnera, jak również wskazywać podstawę reklamacji.
 3. W przypadku gdy reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, CRIF zawiadamia Partnera o brakach, wskazując ich rodzaj oraz sposób uzupełnienia.
 4. CRIF rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji CRIF.
 5. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe w terminie określonym w pkt 4, CRIF zawiadamia Partnera o przyczynach opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia doręczenia reklamacji CRIF.
 6. W komunikacji z Partnerem stosowana jest forma elektroniczna, jeżeli Partner złożył reklamację lub zażądał odpowiedzi w takiej formie. Forma elektroniczna może być zastosowana także wówczas, gdy Partner złożył reklamację w innej formie, lecz wyraził zgodę na udzielenie odpowiedzi w formie elektronicznej.
 7. CRIF, analizując zgłaszane reklamacje, rozpoznaje przyczyny ich powstania i podejmuje działania mające na celu usunięcie lub ograniczenie tych przyczyn oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

§ 14 Rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku, w którym Umowa, została zawarta na czas nieoznaczony każda ze Stron może pisemnie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. W przypadku, w którym Umowa została zawarta na czas oznaczony, ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.
 3. Strony mogą przewidzieć w Umowie inne okresy wypowiedzenia niż przewidziane w pkt 1 i 2 oraz określić przesłanki uzasadniające rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przysługujące każdej ze Stron.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia pod adresem www.kupdlug.pl.
 2. CRIF ma prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. CRIF informuje o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie stosownej informacji pod adresem, o którym mowa w pkt 1.
 3. Nieważność – w części lub w całości – jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu – niezależnie od przyczyn – nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

Aktualizacja 01.07.2024 r.