Regulamin ogólnopolskiej internetowej giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin ogólnopolskiej internetowej giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t. jedn. Dz. U. 2017.1219, i określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie poprzez serwis giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl.
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl;
  b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. warunki korzystania z serwisu giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl.
 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. prawa i obowiązki Stron umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. prawa dłużników wierzytelności wystawionych w serwisie giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl.
 7. tryb postępowania reklamacyjnego.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin ogólnopolskiej internetowej giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl.
 2. Serwis – serwis prowadzonej przez CRIF ogólnopolskiej internetowej giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl, w ramach której Partnerzy wystawiają Ogłoszenia dostępne dla nieograniczonego kręgu odbiorców.
 3. CRIF — CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908, NIP: 5251556766, o kapitale zakładowym: 166 500,00 zł, wpłaconym w całości.
 4. Partner – przedsiębiorca, który zawarł z CRIF Umowę.
 5. Wierzyciel – Partner lub podmiot w imieniu którego występuje Partner, któremu przysługuje Wierzytelność wobec Dłużnika.
 6. Wierzytelność – udokumentowana wiarygodnym środkiem dowodowym, w szczególności umową zawartą w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, prawomocnym orzeczeniem sądu, fakturą lub wekslem, wymagalna należność pieniężna przysługująca Wierzycielowi.
 7. Ogłoszenie – wystawione w Serwisie ogłoszenie sprzedaży Wierzytelności.
 8. Dłużnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
  prawną, zobowiązana do spełnienia należności pieniężnej na rzecz Partnera na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową.
 10. Umowa – Umowa o publikację ogłoszeń sprzedaży wierzytelności – kupdlug.pl zawarta przez CRIF z Partnerem, na podstawie której Partner powierza CRIF przetwarzanie danych, w tym danych osobowych zgromadzonych przez Partnera lub inny podmiot, w imieniu którego działa Partner, w celu wystawienia przez Partnera w Serwisie Ogłoszeń dotyczących Wierzytelności przysługujących Partnerowi
  lub podmiotom, w imieniu których występuje Partner.
 11. Użytkownik – Partner a także osoba fizyczna, posiadająca konto systemowe do dostępu do Serwisu.
 12. Login – unikalny ciąg znaków przypisany Użytkownikowi przez CRIF, jednoznacznie go identyfikujący.
 13. Hasło – ciąg znaków służący do uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie podczas próby logowania.
 14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 15. U.ś.d.e. - ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t. jedn. Dz. U. 2017.1219.

§3. Cel ogłoszeń

 1. Serwis umożliwia każdemu podmiotowi przeglądanie Ogłoszeń.
 2. Serwis nie obejmuje funkcjonalności zawierania umów sprzedaży Wierzytelności pomiędzy Partnerami a nabywcami Wierzytelności. Serwis pośredniczy jedynie w nawiązaniu kontaktu pomiędzy Partnerem a potencjalnym nabywcą Wierzytelności.
 3. Celem umożliwienia nawiązania kontaktu, o którym mowa w pkt 2 zd. 2 Serwis generuje przy każdym Ogłoszeniu opcję
  „Złóż zapytanie”, która pozwala wysłać Partnerowi wiadomość drogą elektroniczną. Wiadomość ta zawiera dane identyfikujące
  konkretne Ogłoszenie oraz dane potencjalnego nabywcy Wierzytelności służące nawiązaniu kontaktu, w szczególności:
  imię, nazwisko, firmę, numer telefonu, adres email.

§4. Skutki wymiany informacji w ramach serwisu

 1. Wystawienie Ogłoszenia przez Partnera, jak również złożenie przez potencjalnego nabywcę Wierzytelności zapytania, o którym mowa
  w § 3 pkt 3, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. CRIF nie jest stroną umów sprzedaży Wierzytelności zawieranych pomiędzy Partnerami a nabywcami Wierzytelności.
 3. CRIF nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, w szczególności za istnienie Wierzytelności oraz możliwość jej zaspokojenia.

§5. Serwis

 1. Właścicielem Serwisu jest CRIF.
 2. Nazwa Serwisu, jego idea, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 3. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, a w szczególności niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym CRIF, są następujące:
  a) serwis internetowy „Portal kupDlug” oraz "WWW kupDlug" – przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 15 lub wyższej, FireFox w wersji 49 lub wyższej z szyfrowaniem połączenia zgodnie z protokołem TLS 1.1 lub wyższym przy użyciu algorytmów szyfrowania AES 128/256 bit;
  b) wymiana plików – klient SFTP w wersji 6 lub klient FTPS wspierający szyfrowanie połączenia zgodnie z protokołem TLS 1.1 lub
  wyższym przy użyciu algorytmów szyfrowania AES 128/256 bit; wszystkie pliki dostarczane przez Partnera powinny być
  skompresowane popularnym formatem (np. ZIP), przy czym rozmiar pojedynczego pliku archiwum nie powinien być większy od 2GB;
  w innych przypadkach wymiana plików możliwa jest tylko przy użyciu bezpiecznych mechanizmów szyfrujących, takich jak PGP.
 5. Rejestracja Partnera w Serwisie dokonywana jest przez CRIF po zawarciu Umowy.
 6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po aktywacji konta Użytkownika poprzez pierwsze zalogowanie do Serwisu przez Użytkownika, upoważnionego zgodnie z § 6.
 7. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§6. Zgłoszenie Użytkownika

 1. Partner przekazuje CRIF zgłoszenie osoby/osób fizycznych upoważnionych do korzystania z Serwisu drogą mailową na adres wskazany przez CRIF.
 2. Zgłoszenie każdej osoby fizycznej zawiera jej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy numer telefonu komórkowego oraz służbowy adres e-mail.
 3. CRIF przetwarza dane osobowe osoby fizycznej zamieszczone w jej zgłoszeniu w celu należytego wykonywania Umowy oraz
  prawidłowego korzystania z Serwisu.
 4. Partner jest zobowiązany przed przekazaniem CRIF danych osobowych osoby fizycznej uzyskać, jeżeli jest to wymagane przepisami
  prawa, zgodę tej osoby fizycznej na przekazanie jej danych CRIF w celu określonym w pkt 3 oraz, w każdym przypadku, spełnić wobec
  tej osoby obowiązek informacyjny wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poinformować tę osobę, że administratorem jej danych osobowych jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, wpisana
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację tego obowiązku.
 5. CRIF przydziela każdej osobie, której dane zawarte są w zgłoszeniu, konto systemowe Użytkownika, z którym związane są Login oraz tymczasowe Hasło.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia CRIF przesyła Użytkownikowi Login pocztą elektroniczną na adres email wskazany w zgłoszeniu.
 7. CRIF przesyła Użytkownikowi Hasło tymczasowe poprzez krótką wiadomość tekstową (sms) na numer telefonu wskazany w zgłoszeniu.
 8. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik dokonuje zmiany Hasła tymczasowego na nowe Hasło znane tylko jemu;
 9. CRIF, na pisemne żądanie Partnera, blokuje niezwłocznie dostęp Użytkownika do Serwisu, uniemożliwiając tym samym logowanie
  i dalsze korzystanie z Serwisu.
 10. CRIF może zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu w przypadku naruszania przez niego postanowień Regulaminu.
 11. CRIF może zablokować dostęp wszystkich Użytkowników Partnera do Serwisu w przypadku naruszenia przez Partnera Umowy lub Regulaminu, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatnościach należnych CRIF.

§7. Wystawianie ogłoszeń

 1. Po aktywacji konta Użytkownika, o którym mowa w § 5 pkt 6, Partner jest uprawniony do zlecania CRIF wystawiania Ogłoszeń. Szczegółowe dane, jakie mogą być zawarte w zleceniu ogłoszenia sprzedaży Wierzytelności określa Umowa.
 2. Niezwłocznie po wystawieniu Ogłoszenia, Partner zobowiązany jest poinformować Dłużnika o tym fakcie w sposób przez siebie
  wybrany.
 3. Wystawienie Ogłoszenia następuje w ciągu siedmiu dni roboczych liczonych od dnia złożenia zlecenia, o którym mowa w pkt 1.
 4. Na zasadach określonych w Umowie Partner zlecając CRIF wystawienie Ogłoszenia zawierającego dane osobowe powierza CRIF przetwarzanie tych danych na podstawie art. 28 RODO.
 5. Partnerowi przysługuje wyłączne prawo:
  a) wystawiania, modyfikowania, ukrywania i usuwania Ogłoszeń;
  b) korzystania z dodatkowych możliwości zarządzania Ogłoszeniami w Serwisie.
 6. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za wystawienie, zmodyfikowanie, ukrycie lub usunięcie Ogłoszeń.
 7. Wystawienie Ogłoszenia umożliwia dostęp potencjalnych nabywców Wierzytelności wyłącznie do podstawowych danych związanych z Wierzytelnością, to jest:
  a) kwoty wierzytelności (w szczególności kwoty należności głównej, kwoty należności ubocznych oraz kwoty ewentualnych kosztów sądowych lub egzekucyjnych);
  b) danych dłużnika, takich jak:
  i) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – firmy, adresu siedziby,
  numeru KRS, numeru NIP, numeru REGON;
  ii) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – firmy wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem miejsca wykonywania działalności (w zakresie obejmującym ulicę, miejscowość i kod pocztowy);
  iii) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – imienia, nazwiska, adresu (w zakresie obejmującym
  ulicę, miejscowość i kod pocztowy).
 8. Partner może wyrazić CRIF zgodę na przekazanie potencjalnemu nabywcy Wierzytelności pełnych danych związanych z Wierzytelnością.

§8. Usuwanie ogłoszeń

Partner zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia w przypadkach, gdy Wierzytelność nie istnieje lub wygasła,
w szczególności w przypadku:

 1. wykonania zobowiązania, w tym dokonania zapłaty, w całości;
 2. oddalenia prawomocnym wyrokiem powództwa obejmującego całość zobowiązania;
 3. stwierdzenia prawomocnym wyrokiem, że zobowiązanie w całości nie istnieje lub wygasło;
 4. potrącenia ze zobowiązania wierzytelności wyższej niż objęta zobowiązaniem;
 5. zwolnienia Dłużnika z długu w całości.

§9. Prawa dłużników

 1. CRIF zapewnia Dłużnikowi możliwość kontaktu z CRIF listem poleconym na adres CRIF: ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków lub drogą elektroniczną na adres bok@kupDlug.pl bez konieczności rejestracji w Serwisie.
 2. Dłużnikowi przysługuje prawo, w dowolnym momencie, do złożenia sprzeciwu, w formie pisemnej lub elektronicznej, bez ponoszenia kosztów na rzecz CRIF, w odniesieniu do dotyczącego Dłużnika Ogłoszenia. Złożenie sprzeciwu skutkuje niezwłocznym ukryciem Ogłoszenia.
 3. W sprzeciwie dłużnik może żądać uaktualnienia lub usunięcia Ogłoszenia.
 4. Po otrzymaniu sprzeciwu Dłużnika CRIF powiadamia o tym Partnera, który wystawił Ogłoszenie, którego sprzeciw dotyczy, przekazując
  mu kopię sprzeciwu Dłużnika oraz wzywając go do ustosunkowania się do sprzeciwu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wezwania.
 5. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny Partner, stosownie do żądania Dłużnika, dokonuje uaktualnienia lub usunięcia Ogłoszenia.
  W przypadku uaktualnienia Ogłoszenia zostanie ono ponownie ujawnione w Serwisie.
 6. Ogłoszenie może zostać ponownie ujawnione także w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie Partner potwierdzi prawidłowość zamieszczonych w Ogłoszeniu informacji, informując CRIF o uznaniu sprzeciwu Dłużnika za niezasadny.
 7. Jeżeli Partner nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do wezwania, o którym mowa w pkt 4, Ogłoszenie pozostaje ukryte i może
  zostać usunięte przez CRIF.
 8. Niezależnie od postanowień pkt 2 – 7 Dłużnikowi przysługuje prawo skierowania sprzeciwu, o którym mowa w pkt 2 lub zapytania odnośnie dotyczącego go Ogłoszenia bezpośrednio do Partnera, który to Ogłoszenie wystawił. W tym celu Dłużnik może skorzystać
  z opcji „Złóż zapytanie” generowanej przez Serwis przy każdym Ogłoszeniu. Opcja ta pozwala wysłać Partnerowi drogą elektroniczną wiadomość zawierającą dane identyfikujące Ogłoszenie oraz dane Dłużnika, potrzebne do nawiązania kontaktu, takie jak
  w szczególności: imię, nazwisko, firma, numer telefonu, adres email.
 9. Niezależnie od postanowień pkt 2 – 7 Dłużnikowi przysługują, w odniesieniu do danych osobowych Dłużnika, wszelkie prawa osoby, których dane dotyczą, wynikające z RODO, w prawo dostępu do danych oraz prawo do sprostowania danych. CRIF pomaga Partnerowi
  lub innemu podmiotowi, w imieniu którego działa Partner, w miarę możliwości, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO.

§10. Szczególne zasady dotyczące Dłużników będących Konsumentami

 1. W przypadku wystawienia w Serwisie Ogłoszenia dotyczącego Wierzytelności przysługującej Wierzycielowi od Konsumenta, CRIF
  ujawnia adres Dłużnika tylko w zakresie miejscowości i nazwy ulicy, bez podania numeru domu i mieszkania, chyba że organ
  uprawniony na podstawie przepisów prawa zobowiąże CRIF do ujawnienia pełnego adresu dłużnika.
 2. Partner wystawiający Ogłoszenie dotyczące Dłużnika będącego Konsumentem przekazuje CRIF numer identyfikacyjny PESEL, który jednoznacznie identyfikuje Dłużnika. Numer PESEL nie podlega ujawnieniu w Serwisie.
 3. PESEL Konsumenta może zostać ujawniony wyłącznie potencjalnemu nabywcy Wierzytelności przez Partnera, w drodze
  bezpośredniego kontaktu lub - wyłącznie w przypadku, w którym Partner wyraził na to uprzednią zgodę - za pośrednictwem CRIF.
 4. Dłużnik będący Konsumentem może zapoznać się z informacją o Partnerze, który wystawił Ogłoszenie dotyczące Wierzytelności przysługującej Wierzycielowi od Konsumenta, bez konieczności rejestracji w Serwisie.

§ 11 Ochrona danych

 1. CRIF oświadcza, że:
  a) stosuje wysokie standardy zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną;
  b) dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych;
  c) jej system informatyczny umożliwia zorganizowanie automatycznego obiegu i wymiany informacji drogą elektroniczną;
  d) zobowiązuje się udostępniać Partnerowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiać Partnerowi lub audytorowi upoważnionemu przez Partnera przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich.
 2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych odpowiednio Partner lub podmiot w imieniu którego działa Partner
  zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłosić naruszenie właściwemu organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem
  naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 3. CRIF, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić je Partnerowi oraz współpracować odpowiednio z Partnerem lub podmiotem w imieniu którego działa Partner, w celu dokonania zgłoszenia,
  o którym mowa w pkt 2.
 4. Niezależnie od postanowień pkt 1 - 3, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 u.ś.d.e., CRIF informuje, iż z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia wywołane w szczególności działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego poprzez oprogramowanie różnego typu - malware, spyware, worm, cracking, phishing i inne.
  By ograniczyć te ryzyka, Użytkownik powinien mieć na komputerze działający aktualny program antywirusowy oraz zachować
  ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników itp. oraz utrzymywać nadane mu loginy i hasła w ścisłej tajemnicy.

§ 12 Zasady odpowiedzialności CRIF

Niezależnie od postanowień Umowy dodatkowo:

 1. CRIF nie jest odpowiedzialna za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz za przerwy w świadczeniu usług.
 2. CRIF ma prawo do wyłączania Serwisu lub ograniczania jego dostępności w celu dokonania niezbędnych czynności konserwacyjnych.
 3. CRIF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą CRIF, w tym powstałe
  na skutek działania lub zaniechania Użytkownika lub podmiotu trzeciego.
 4. CRIF nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć każdą okoliczność, która jest niezależna od CRIF, nieprzewidywalna i w danych okolicznościach niemożliwa do uniknięcia,
  jak w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, inne kataklizmy o charakterze żywiołu, akty terrorystyczne, wojna lub działania wojenne, stan wojenny, zamieszki wewnętrzne.

§ 13 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane drogą pisemną listem poleconym na adres CRIF: ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków
  lub drogą elektroniczną na adres bok@kupdlug.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane identyfikacyjne Partnera, jak również wskazywać podstawę reklamacji.
 3. W przypadku gdy reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, CRIF zawiadamia Partnera o brakach, wskazując ich
  rodzaj oraz sposób uzupełnienia.
 4. CRIF rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji CRIF.
 5. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe w terminie określonym w pkt 4, CRIF zawiadamia Partnera o przyczynach opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia doręczenia reklamacji CRIF.
 6. W komunikacji z Partnerem stosowana jest forma elektroniczna, jeżeli Partner złożył reklamację lub zażądał odpowiedzi w takiej
  formie. Forma elektroniczna może być zastosowana także wówczas, gdy Partner złożył reklamację w innej formie, lecz wyraził zgodę na udzielenie odpowiedzi w formie elektronicznej.
 7. CRIF, analizując zgłaszane reklamacje, rozpoznaje przyczyny ich powstania i podejmuje działania mające na celu usunięcie lub ograniczenie tych przyczyn oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

§ 14 Rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku, w którym Umowa, została zawarta na czas nieoznaczony każda ze Stron może pisemnie wypowiedzieć Umowę
  ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. W przypadku, w którym Umowa została zawarta na czas oznaczony, ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.
 3. Strony mogą przewidzieć w Umowie inne okresy wypowiedzenia niż przewidziane w pkt 1 i 2 oraz określić przesłanki uzasadniające rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przysługujące każdej ze Stron.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia pod adresem www.kupdlug.pl.
 2. CRIF ma prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. CRIF informuje
  o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie stosownej informacji pod adresem, o którym mowa w pkt 1.
 3. Nieważność – w części lub w całości - jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu - niezależnie od przyczyn - nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.