Polityka prywatności

Informacja na temat roli CRIF Sp. z o.o. w odniesieniu do danych osobowych rozpowszechnianych za pośrednictwem serwisu www.kupdlug.pl

CRIF Sp. z o.o. pełni rolę podmiotu przetwarzającego w odniesieniu do danych osobowych rozpowszechnianych za pośrednictwem serwisu www.kupdlug.pl. Współpracujemy z naszymi partnerami, którzy są odpowiedzialni za publikację ogłoszeń dotyczących wierzytelności i przetwarzamy dane w ich imieniu i na ich polecenie.

Za pośrednictwem strony www.kupdlug.pl prowadzona jest ogólnopolska internetowa giełda wierzytelności Kup Dług. CRIF udostępnia serwis Kup Dług swoim partnerom w celu publikowania ogłoszeń dotyczących sprzedaży wierzytelności. W ramach tej współpracy, CRIF działa wyłącznie jako podmiot przetwarzający dane w imieniu i na polecenie partnerów (podmiotów publikujących ogłoszenia), na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

CRIF nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, w szczególności za istnienie wierzytelności oraz możliwość jej zaspokojenia, jak również za brak odpowiedzi ze strony podmiotu, który opublikował ogłoszenie. Partnerzy CRIF ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wystawienie, zmodyfikowanie, ukrycie lub usunięcie ogłoszeń. CRIF nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez te podmioty. 

Jeżeli ogłoszenie sprzedaży wierzytelności opublikowane w serwisie Kup Dług dotyczy Państwa, mają Państwo prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw, pisemnie lub elektronicznie, bez ponoszenia kosztów na rzecz CRIF, w odniesieniu do konkretnego ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania sprzeciwów reguluje § 9 Regulaminu ogólnopolskiej internetowej giełdy wierzytelności www.kupdlug.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa przez partnerów CRIF (podmioty publikujące ogłoszenia), prosimy o bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

Administrator danych Administratorem danych osób odwiedzających serwis www.kupdlug.pl, zwany dalej Serwisem jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31–476 Kraków, adres e-mail: bok.pl@crif.com, zwana dalej CRIF. Możesz skontaktować się z administratorem danych na adres e-mail bok.pl@crif.com lub na adres CRIF Sp. z o.o. ul. Lublańska 34, 31–476 Kraków.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwis www.kupdlug.pl w związku z wykorzystywaniem plików cookie i innych podobnych technologii

Inspektor ochrony danych We wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres dpo@crif.com lub na adres CRIF Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków.

Cele przetwarzania danych CRIF może przetwarzać dane osobowe zawarte w plikach cookies instalowanych w urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzasz Serwis. Twoje dane zawarte w plikach cookies będą przetwarzane w celu  analizy i ulepszenia działania strony internetowej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polega w tym wypadku na zapewnieniu administratorowi możliwości ulepszania strony internetowej.

Dodatkowo, dane mogą być przetwarzane w celu monitorowanie i egzekwowanie zgodności z obowiązującym zasadami korzystania z Serwisu na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polega w tym wypadku na konieczności zapewnienia administratorowi możliwości kontroli nad właściwym korzystaniem z Serwisu.

Okres przechowywania danych Twoje dane będą przechowywane do czasu wykasowania plików cookie, zgodnie z informacją podaną w polityce cookies.

Odbiorcy danych Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty wspierające CRIF w procesach biznesowych takie jak np. dostawcy usług IT.

Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne.

Przysługujące prawa Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych.

W celu zrealizowania praw, o których mowa powyżej, możesz skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych na adres dpo@crif.com.

Ponadto, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w szczególności poufność.

CRIF oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by dokonywane przez CRIF przetwarzanie danych osobowych spełniało wymagania RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności jej system informatyczny zapewnia przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Pytania dotyczące Polityki prywatności W razie pytań dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres bok.pl@crif.com

Zmiany Polityki prywatności Regularnie dokonujemy przeglądu i w razie potrzeby aktualizacji Polityki prywatności. Ostatnia jej aktualizacja miała miejsce 1 lipca 2024 r.